Trasparenze

Srirangam_5_bn_600px

Srirangam, Tamil Nadu, 2008

Srirangam_3_bn_600px

Srirangam, Tamil Nadu, 2008

Srirangam_1_600px

Srirangam, Tamil Nadu, 2008

Srirangam_4_600px

Srirangam, Tamil Nadu, 2008

Ayutthaya_Wat Lokayasutheram_1_600px

Ayutthaya, Wat Lokayasutheram, Thailandia, 2009

Ayutthaya_Wat Lokayasutheram_2_600px

Ayutthaya, Wat Lokayasutheram, Thailandia, 2009

Luang Prabang_600px

Luan Proabang, laos, 2007

Khajuraho

Khajuraho, Madhya Pradesh, 2012

Salay_600px

Salay, Burma, 2012

Noodles

Hsipaw_4_600px

Hsipaw, Burma, 2012

Hsipaw, Burma, 2012

Hsipaw, Burma, 2012

Hsipaw, Burma, 2012

Hsipaw, Burma, 2012

Hsipaw, Burma, 2012

Hsipaw, Burma, 2012

Hasipaw_6_600px

Hsipaw, Burma, 2012